Ekol Ýnþaat, 2006 yýlýnda Sabri DOÐAN tarafýndan Ýstanbul'da kurulmuþtur. Ekol Ýnþaat geride býraktýðý 10 sene içerisinde, tüm projelerinde arsa sahibi olarak Fatih, Bakýrköy, Beylikdüzü ilçelerinde konut ve ticari yapýlar inþaa etmiþtir. Bu süreçte kendi bünyesinde tuttuðu 4 iþ merkezi, 20 adet ticari ünitenin yanýsýra 220 aileye mutlu yaþam alanlarý sunmuþ, 60.000 m2 üzerinde inþaat imalatý yapmýþtýr.

     2016 yýlý içerisinde teslim edeceði yeni projeler ile 200 aileyi daha ev sahibi yaparak ürettiði konut sayýsýný 420'ye, inþaat imalatýný ise 100.000 m2 ye ulaþtýracaktýr. Ekol Ýnþaat 2016 yýlýnda Florya semtinde 3 ayrý parsel üzerinde toplam 21 adet ultralüx daireden oluþan 3 farklý projeye start verecektir.

     Ayrýca yine 2016 yýlýnýn mart ayýnda bitmesi planlanan ve Ekol Ýnþaat bünyesinde faaliyet gösterecek olan otel projesi 56 odadan oluþacak, þehir oteli konsepti ile hizmet verecektir.